ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Pre-Sales

Sales inquiries regarding our Services

 Billing Department

Support for payments, service upgrades, invoices, etc.

 Game Servers

Support for Game Servers

 Voice Servers

Support for Voice Servers

 Dedicated Servers

Support for Dedicated Servers

 Employment

Applications for Job Positions

 General

General questions not fitting in other categories

 Web Hosting

Support for Web Hosting services

 Virtual Servers

Support for Virtual Servers (VPS and VDS)

 Abuse Department

Abuse and complaints